Volume 5 Number 7 (Jul. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 7 (Jul. 2010) >
Volume 5 Number 7 (Jul. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
1
Xiang Fu and Jie-xian Zeng
987
2
Xuefeng Xian1, 2, Zhiming Cui1, 2, Pengpeng Zhao1, 2, Yuanfeng Yang1, 2, and Guangming Zhang2
995
3
Chuanfeng Li1, 2 Yongji Wang1, Lingling Tang1, and Zongzhun Zheng1
1003
4
Qiaorong Zhang1, 2, Haibo Liu1, Jing Shen1, Guochang Gu1, Huimin Xiao1, and Qiaorong Zhang2
1011
5
Fengchen Huang, Jing Ling, Aiye Shi, and Lizhong Xu
1019
6
Yuanbin Wang, Bin Zhang, and Tianshun Yao
1027
7
Zhaohui Zeng and Yajun Liu
1038
8
Zhihong Li, Tao Zhu, and Wendi Lai
1046
9
Xinming Zhang and Lin Yan
1054
10
Chunting Yang1, Yang Liu2, and Jing Yu2
1062
10
Chunting Yang1, Yang Liu2, and Jing Yu2
1062
11
Bing He and Liu Cheng
1070
11
Bing He and Liu Cheng
1070
12
Hao Wang1, Qiuliang Xu1, and Xiufeng Zhao1, 2
1078
13
TAM/wrapper Co-optimization And Test Scheduling For SOCs Based On Hybrid Genetic Algorithm
1086
14
Mohammad Reza Lavvafi, S. Amirhassan Monadjemi, and Payman Moallem
1094
15
Hengwu Li
1100
16
Ling Li1, Ming Li2, Yuming Lu2, and YongLiang Zhang2
1105
17
Taoying Li and Yan Chen
1112
18
Chao Cheng1, Yonglong Luo1, and Wenjuan Cheng2
1120
19
Jianfeng Li, Jun Zhai, Yan Chen, and Shuyong Liu
1125
20
Wei Chen, Zhiying Wang, and Dan Chen
1133

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>