Volume 3 Number 7 (Jul. 2008)
Home > Archive > 2008 > Volume 3 Number 7 (Jul. 2008) >
Volume 3 Number 7 (Jul. 2008)
Article# Article Title & Authors Page
1
Shigeaki Sakurai, Youichi Kitahara, Ryohei Orihara, Koichiro Iwata, Nobuyoshi Honda, Toshio Hayashi
1
2
Liu Bin1, Zhang Rong2, Liu Sifeng2
9
3
Te-Hsiu Sun
16
4
Ronghua Guo1, Zheng Qin2, Xiangnan Li2, and Junliang Chen2
23
5
Vishwas Puttige, Sreenatha Anavatti
31
6
Meng-Ju Han1, Jing-Huai Hsu1, Kai-Tai Song1, Fuh-Yu Chang2
39
7
Chin-Ming Hong, Yih-Guang Leu
48

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>